Pîtāpan’s Cree 7 Direction Prayer Translated by Daniel Pitman 2020

CreatorNiiya kishchii itaytamihk por la viiwiichihin niiya; biniiwahwow niiyani lamoor kiiya

Mamma la tayrniiya kishchii itaytamihk por kaykwayni wiihtamow wi kahkiiyow aen nafayrsni lamoor kiiya


Noohkooms, mooshooms di li det l’estniiya kishchii itaytamihk por aen namoo wiiya a la zhoorniini ka aen atooshkayhk mashkawowni lamoor kiiya kahkiiyow

Noohkooms, mooshooms di li det sudniiya kishchii itaytamihk por la michinnni ka wiichihin niiya ikooni lamoor kiiya kahkiiyow


Noohkooms, mooshooms di li det oowestniiya kishchii itaytamihk por di looni ka oohpina zanfan miyooayowni lamoor kiiya kahkiiyow

Noohkooms, mooshooms di li det li norrniiya kishchii itaytamihk por li vannni ka wiihta si boon nihtaa-aachimowni lamoor kiiya kahkiiyow

Nipawaakan di wiiya ikooniiya kishchii itaytamihk por ta lamoorni lamoor kiiyani lamoor niiya ikoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: